ШМК класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Науково-методична проблема школи:

«Формування компетентністної особистості учня через упровадження інноваційних форм у навчально-виховний процес»

Науково-методична проблема ШМК:

«Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісто-орієнтованого виховання»

Виховна проблема школи:

Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Завдання:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі.
 • інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вчителів в рамках модернізації виховання;
 • підвищення  практичної під­готовки класних керівників до здійснення особистісно-зорієн­тованого підходу в системі ви­ховної діяльності;
 • вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної   реалізації особистісно-зорієнтованих ви­ховних технологій,  забезпечен­ня системності в роботі;
 • підвищення ефективності системи превентивного та правового виховання;
 • вироблення  в  педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, роз­виток творчості, нового педаго­гічного мислення;
 • ознайомлення та впрова­дження передового педагогіч­ного досвіду.
Склад ШМК класних керівників:
Голова ШМК: Стрижак Зінаїда Григорівна.
Члени ШМК:
 • Плюхіна Ліля Григорівна
 • Замуленко Катерина Дмитрівна
 • Гавриленко Тетяна Олександрівна
 • Кравченко Галина Миколаївна
 • Кіріян Тетяна Іванівна
 • Стрижак Зінаїда Григорівна
 • Семеренко Лілія Анатоліївна
 • Кужільна Анна Сергіївна
 • Кухаржишина Тетяна Олександрівна
 • Мальчевська Віталіна Іванівна

Аналіз роботи ШМК класних керівників за 2015/2016 навчальний рік

План роботи

ШМК класних керівників Степненської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2016/2017 навчальний рік

№ з/п Зміст Термін проведення Відповідальний
Засідання № 1
1.

Аналіз роботи ШМК  за минулий навчальний рік.

02.09.16 р. Стрижак З.Г.
2. Планування роботи ШМК класних керівників на 2016/2017 н.р.                                                    Стрижак З.Г.
3.

Обговорення інструктивно-методичних матеріалів, рекомендованих  МОН молоді та спорту України щодо організації навчально-виховного процесу, наказів по школі та інших нормативних документів.

Члени ШМК
4. Основні завдання методичної комісії класних керівників у 2016/2017 навчальному році. Плюхіна Л.Г.
Засідання № 2
1.

Семінар  «Превентивне виховання як шлях профілактики девіацій у підлітковому середовищі».

15.11.16 р.

Семеренко Л.А.

Члени ШМК

2.

Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями.

Плюхіна Л.Г.
3.

Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника з дітьми девіантної поведінки.  

Кухаржишина Т.О.
4. Формування в учнів навичок безпечної поведінки в мережі Інтернет. Крюкова Л.В.
Засідання № 3
1.

Обдарованість: нові підходи до наболілих проблем. Умови, необхідні для розвитку обдарованих дітей.

20.01.2017 р. Мальчевська В.І.
2.

Профілактична робота класних керівників з питань дитячого травматизму, формування здорового способу життя школярів.

Кухаржишина Т.О.,

Кужільна А.С.,

Члени ШМК

3.

Рекомендації з питань надання психологічної допомоги та соціального супроводу сімей учасників АТО, переселенців із зони АТО.

Плюхіна Л.Г.

Кужільна А.С.

4. Психологічний лекторій для класних керівників «Профілактика професійних деформацій та емоційного вигорання педагогів» Члени ШМК
Засідання № 4
1.

Формування потреби в правовій культурі, вихованні поваги до законів і норм життя у суспільстві.

16.03.2017 р. Стрижак З.Г.
2.

Психолого-педагогічні засади правового виховання молоді та формування її громадянської спрямованості у сучасних умовах.

Кужільна А.С.
3.

Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності школи. Організація роботи класних керівників з огляду на соціальний паспорт школи. 

Семеренко Л.А.
4. Аналіз проведених виховних заходів Стрижак З.Г.
Засідання № 5
1. Методичний діалог: «Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості школяра». (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах).  11.05.17 р. Члени ШМК
2. Палітра досвіду: «Портфоліо як засіб оцінки особистих досягнень учнів». Мальчевська В.І.
3.

Підбиття підсумків роботи з виховання учнів у навчальному році та визначення завдань колективу на новий навчальний рік 

Стрижак З.Г.
4.

Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи м/к на 2016/2017 н. р. Вибір варіативних модулів для вивчення фізкультури у 5-10 класах.

Члени ШМК

Вивчення, узагальнення і поширення ППД

Тема ППД

Мета вивчення досвіду

Автор

Етапи роботи, термін

1.

Виховання любові до України

Вивчити інноваційні технології, які використовує педагог у процесі своєї роботи, проаналізувати їхню результативність і поширити досвід серед класних керівників

Кіріян Т. І.

Вересень 2016 року – березень 2017 року

2.

Нестандартні форми правового виховання

Стрижак З.Г.

Листопад 2016 року-березень 2017 року

3.

Особистісно-орієнтоване виховання

Мальчевська В.І.

Кухаржишина Т. О.

Жовтень 2016 року – березень 2017 року